tiến độ dự án Sunshine Center ngày 08/9/2017

Tiến độ Dự án Sunshine Center 16 phạm hùng  được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown. Tính đến ngày 08/9/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6, chuẩn bị lên tầng 7.

Một số hình ảnh ghi nhận tại dự án: